Termeni și Condiții

Ultima actualizare: august 2020

KPMG CORPORATE TAX MANAGER („Aplicația”) este operată de KPMG ADVISORY S.R.L., o societate înregistrată în România, cu sediul social în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, parter, camera 4, Sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6657/18.07.2000, Cod unic de înregistrare RO-13204347 („KPMG”, sau „noi”).

Prezentul document stabilește termenii și condițiile Aplicației („Termenii”). Acești Termeni reglementează utilizarea Aplicației de către Utilizator în numele Clientului.

Clientul este singurul responsabil pentru încălcarea oricărei condiții din prezenții Termeni de către Client sau de către Utilizator. Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorul nu respectă acești Termeni, Utilizatorul poate fi tras la răspundere de Client în conformitate cu politicile și procedurile interne ale Clientului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza Aplicația. Prin accesarea sau utilizarea Aplicației, Clientul și Utilizatorul sunt de acord să își asume obligații în baza acestor Termeni, inclusiv în legătură cu clauzele de mai jos privind exonerarea de garanție, despăgubirile și limitarea răspunderii. În cazul în care Clientul și Utilizatorul nu înțeleg sau nu sunt de acord cu acești Termeni, Clientul și Utilizatorul nu accesează sau utilizează Aplicația și trebuie să închidă Aplicația.

Utilizarea oricăror alte aplicații ale KPMG este reglementată de acordurile și/sau de termenii separați aplicabili acestor aplicații. În ceea ce privește utilizarea acestor aplicații, astfel de acorduri separate înlocuiesc prezenții Termeni.

În plus față de acești Termeni, utilizarea Aplicației este reglementată de Politica de confidențialitate care este publicată în Aplicație. Orice altă informație în afară de datele cu caracter personal nu este restricționată de termenii Politicii de confidențialitate.

1. Definiții

Cont de Client - înseamnă contul principal al Clientului creat de KPMG;

Cont de Utilizator - înseamnă contul obisnuit creat de Client care permite unei persoane să acceseze și să utilizeze Aplicația în numele Clientului;

Datele Clientului - înseamnă toate datele, lucrările și materialele: încărcate sau stocate în Aplicație de către Utilizator; transmise de Aplicație în urma acțiunilor Utilizatorului; furnizate de Utilizator către KPMG în vederea încărcării, transmiterii sau stocării lor în Aplicație; sau generate de Aplicație ca urmare a utilizării Aplicației de către Utilizator, cu excepția datelor analitice referitoare la utilizarea Aplicației și a fișierelor de tip log-jurnalului de server;

Drepturi de proprietate intelectuală - înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală, titlul și interesul față de și care decurg din toate brevetele, înregistrările brevetelor, cererile de brevete, procesele, drepturile de autor, drepturile asupra datelor, marca comercială, marca de servicii, denumirea comercială, secretul comercial, know-how-ul sau alte drepturi similare care decurg sau sunt executorii în temeiul legislației aplicabile. Proprietatea intelectuală are un înțeles cuprinzător și include orice activitate de îmbunătățire, modificare sau instrument derivat al proprietății intelectuale;

Client - înseamnă societatea care a semnat un contract cu KPMG pentru utilizarea Aplicației;

Utilizator - înseamnă persoana care are acces în Aplicație în baza unui Cont de Utilizator și utilizează Aplicația în numele Clientului.

2. Informații generale

Odată ce Clientul a semnat un contract cu KPMG pentru utilizarea Aplicației, KPMG va crea pentru Client un Cont de Client pe Aplicație pe baza unui fișier de configurare furnizat de Client care include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al Administratorului.

În baza Contului de Client creat de KPMG, Clientul poate crea Conturi de Utilizator pentru utilizarea Aplicației.

Utilizatorul: (i) furnizează și păstrează informațiile actuale, exacte și complete cu privire la el și la Client; și (ii) păstrează confidențialitatea Contului de Client, a Contului de Utilizator și a datelor de conectare, dacă este cazul.

Clientul este de acord să își asume responsabilitatea pentru toate activitățile derulate din Conturile de Utilizator. În cazul în care KPMG are motive rezonabile să suspecteze că informațiile furnizate sunt inexacte, incomplete sau sunt referitoare la un alt Client, KPMG își rezervă dreptul de a suspenda sau de a închide Contul de Client, ceea ce implică suspendarea sau închiderea Conturilor de Utilizator.

Toate datele cu caracter personal utilizate pentru crearea Contului de Client și/sau a Conturilor de Utilizator sunt stocate și utilizate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

3. Accesarea Aplicației

La extragerea informațiilor din Aplicație, Utilizatorului i se interzice: (a) utilizarea sau încercarea de utilizare a păianjenilor, roboților, avatarelor, agenților inteligenți sau a oricăror alte instrumente de extragere, navigare sau căutare; (b) accesarea datelor care nu sunt destinate Utilizatorului sau încercarea de a obține acces neautorizat la, de a interfera cu sau de a perturba orice parte a Aplicației, serverul pe care este stocată Aplicația sau orice server, computer sau bază de date conectate la Aplicație, (c) accesarea Aplicației în scopul de a concura cu KPMG sau de a utiliza Aplicația în scopul evaluării comparative (benchmarking) sau în alte scopuri similare, (d) utilizarea Aplicației în orice mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora sau afecta Aplicația sau (e) atacarea Aplicației printr-un atac de tipul „denial-of-service” sau un atac de tipul „denial-of-service” distribuit.

Accesând Aplicația:

Orice utilizare a Aplicației cu încălcarea condițiilor menționate anterior reprezintă o încălcare a acestor Termeni și poate avea ca rezultat, printre altele, încetarea sau suspendarea drepturilor Clientului de a utiliza Aplicația. KPMG își rezervă, de asemenea, dreptul de a introduce o acțiune în justiție împotriva Clientului pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care KPMG le poate suferi ca urmare a încălcării Termenilor.

4. Drepturile De Proprietate Intelectuală

Utilizatorul nu va (i) copia, reproduce, altera, modifica, reface sau crea opere derivate din Aplicație; (ii) închiria, distribui, sub-licenția, atribui sau revinde Aplicația sau să utilizeze Aplicația ca bază pentru dezvoltarea unei soluții competitive (sau să contracteze o terță parte în acest scop); sau (iii) elimina sau modifica niciuna dintre siglele, mărcile comerciale, brevetele sau notificările privind drepturile de autor, confidențialitatea sau legendele privind proprietatea sau alte anunțuri sau mărci care figurează pe Aplicație sau în Aplicație. Utilizatorul va utiliza Aplicația în conformitate cu toate legile, reglementările și normele locale, naționale și internaționale aplicabile.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicației și asupra tuturor materialelor din Aplicație sunt deținute de KPMG sau folosite de către KPMG în baza autorizării titularului necesare de către KPMG, inclusiv, fără limitare, cele care se regăsesc în toate fotografiile, lucrările grafice și textele (inclusiv publicațiile). Utilizatorul poate utiliza Aplicația doar potrivit scopului agreat și poate utiliza materiale generate în această Aplicație numai pentru activitatea internă a Clientului.

Orice copie a unor astfel de documente pe care Utilizatorul o face păstrează toate drepturile de autor asupra creațiilor conținute în aceste documente.

Clientul păstrează Drepturile de Proprietate Intelectuală privind Datele Clientului.

Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres mai sus, este strict interzisă utilizarea și reproducerea oricărui material din prezenta Aplicație sau încorporarea acestuia în orice alt material, indiferent de suport sau de format.

Prin încărcarea Datelor Clientului în Aplicație sau prin transmiterea acestora către KPMG, Clientul acordă KPMG o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă, pentru a copia, stoca, configura, efectua, afișa și transmite Datele Clientului numai dacă este necesar pentru a furniza serviciul de utilizare a Aplicației. Clientul înțelege că KPMG nu este responsabil pentru nicio Data a Clientului furnizată de Utilizator. De asemenea, KPMG nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea Datelor Clientului, indiferent de modalitatea prin care are loc, inclusiv cu privire la Datele Clientului care sunt șterse definitiv fie prin defectarea unei rețele informatice, fie prin orice politică sau decizie a KPMG privind distrugerea datelor.

5. Păstrarea Confidențialității, Protecția Datelor, Stocarea

KPMG nu va divulga și va proteja informațiile confidențiale, astfel cum sunt definite în prezentul document, divulgate în legătură cu acesta, împotriva divulgării și folosirii neautorizate, cu același nivel de precauție pe care KPMG îl utilizează pentru a-și proteja propriile informații similare, dar în niciun caz utilizând mai puțin decât un grad rezonabil de protecție a acestor informații. KPMG nu va utiliza informațiile confidențiale ale Clientului în alte scopuri decât cele necesare pentru a îndeplini în mod direct scopurile utilizării Aplicației. În sensul prezentului document, prin informații confidențiale se înțelege orice informație care nu este publică și care face obiectul unui drept de proprietate al Clientului, care este transferată pe cale orală, vizuală, electronică sau prin alte mijloace și care includ, fără limitare, informații financiare, informații de marketing, informații privind cercetarea și dezvoltarea, informații tehnice și de altă natură. În cazul în care legislația, reglementările, procedurile judiciare sau hotărârile judecătorești impun divulgarea oricăror informații confidențiale ale Clientului, KPMG notifică imediat Clientului comunicarea informațiilor.

KPMG a luat măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că Datele Clientului și informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului sunt divulgate numai persoanelor desemnate.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricărei parole sau a oricărui alt identificator utilizat pentru accesarea Aplicației, iar KPMG nu va avea nicio obligație de a păstra confidențialitatea acestora. KPMG nu este răspunzător de nicio încălcare a securității cauzate de nerespectarea de către Utilizator a confidențialității parolei sau a altui identificator.

KPMG se angajează ca Datele Clientului colectate în timpul utilizării Aplicației și rezultatele acesteia să nu fie exploatate în niciun scop și să nu fie puse la dispoziția terților.

Datele cu caracter personal prelucrate de KPMG în numele Clientului pentru utilizarea Aplicației sunt confidențiale și respectă dispozițiile legale, astfel cum este descris în Politica de confidențialitate.

6. Aplicațiile Părților Terțe

KPMG nu deține controlul și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate (dacă există) sau practicile aplicațiilor terților. KPMG nu prezintă nicio garanție cu privire la securitatea legăturilor cu alte aplicații, sau cu privire la faptul că astfel de site-uri sau aplicații nu conțin viruși sau alte forme de corupere a datelor. În plus, KPMG nu va cenzura și edita și nu poate cenzura sau edita conținutul aplicațiilor terților. Prin utilizarea Aplicației, Clientul exonerează în mod expres KPMG de orice răspundere care rezultă din utilizarea oricăror aplicații ale terților. În cazul în care Utilizatorul alege să utilizeze astfel de aplicații ale terților, Utilizatorul face acest lucru

7. Despăgubiri

Clientul despăgubește, apără și garantează KPMG și oricăre dintre membrii săi, directori, angajați, agenți, reprezentanți, parteneri și licențiatori față de orice și toate solicitările, răspunderile, prejudiciile și/sau costurile (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau sunt legate de (i) orice Date ale Clientului, (ii) utilizarea Aplicației, (iii) încălcarea Termenilor sau (iv) orice încălcare sau însușirea ilegală de către Utilizator sau Client a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale oricărei persoane sau entități. Clientul este de acord să notifice imediat KPMG în legătură cu orice utilizare neautorizată a Contului de Client și/sau a Contului de Utilizator sau în legătură cu orice altă încălcare a securității despre care a luat cunoștință care ar putea afecta securitatea Aplicației.

8. Exonerarea de răspundere; Limitări ale răspunderii

8.1. Exonerarea de răspundere

Orice materiale conținute în Aplicație sunt destinate exclusiv informării și nu sunt destinate să constituie niciun fel de consultanță. Orice sfat pe care îl solicitați cu privire la orice problemă trebuie solicitat de la KPMG în mod individual. În măsura maximă permisă de lege, KPMG își declină răspunderea și responsabilitatea privind materialele din Aplicație.

CLIENTUL RECUNOAȘTE CĂ UTILIZAREA APLICAȚIEI ESTE PE PROPRIUL RISC. APLICAȚIA ESTE FURNIZATĂ FĂRĂ GARANȚII DE ORICE NATURĂ, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA, CONFORMITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEINCALCAREA UNUI ANUMIT DREPT. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, KPMG NU GARANTEAZĂ CĂ CONȚINUTUL APLICAȚIEI ESTE PRECIS, FIABIL SAU CORECT; CĂ APLICAȚIA VA ÎNDEPLINI CERINȚELE CLIENTULUI; CĂ APLICAȚIA VA FI DISPONIBILĂ ÎN ORICE MOMENT SAU LOCAȚIE ANUME, NEÎNTRERUPTĂ SAU SIGURĂ; REMEDIEREA ORICĂROR DEFECȚIUNI SAU ERORI; SAU CĂ APLICAȚIA NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE NOCIVE.

ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT SAU ALTFEL OBȚINUT PRIN UTILIZAREA APLICAȚIEI ESTE DESCĂRCAT PE RISCUL UTILIZATORULUI, IAR UTILIZATORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A CALCULATOARELOR SAU DISPOZITIVELOR CLIENTULUI SAU PENTRU PIERDEREA DATELOR CARE REZULTĂ DIN ACEASTĂ DESCĂRCARE.

8.2. Limitarea Răspunderii

În măsura permisă de legislația aplicabilă, KPMG nu își asumă răspunderea pentru indisponibilitatea Aplicației (întreruperi ale serviciilor etc.), utilizarea necorespunzătoare a datelor de conectare la Contul de Client sau Contul de Utilizator, sau pentru conținutul ilegal care a fost încărcat în Aplicație de către Utilizator.

KPMG nu este răspunzătoare pentru nicio Dată a Clientului inclusă de Utilizator în Aplicație sau pentru modul în care Utilizatorul utilizează informațiile conținute în Aplicație.

KPMG nu este răspunzătoare pentru corectitudinea și acuratețea Datelor Clientului incluse în Aplicație. În acest sens, KPMG nu este răspunzătoare pentru nicio decizie pe care Utilizatorul sau orice altă persoană ar putea să o ia pe baza Datelor Clientului incluse în Aplicație.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, KPMG NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTLĂ, SPECIALĂ, REZULTATĂ SAU PUNITIVĂ, SAU PENTRU ORICE PIERDERE A PROFITURILOR SAU VENITURILOR, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, SAU ORICE PIERDERE DE DATE, UTILIZARE, FOND COMERCIAL SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE CARE REZULTĂ DIN (A) ACCESUL UTILIZATORILOR LA SAU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILZIA APLICAȚIA; FIE (B) ORICE CONȚINUT OBȚINUT DIN APLICAȚIE. CLIENTUL ÎȘI ASUMĂ ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI. SINGURUL REMEDIU AL CLIENTULUI ÎMPOTRIVA KPMG ÎN LEGĂTURĂ CU PAGUBELE CARE DECURG DIN CELE MAI SUS ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII APLICAȚIEI.

9. Legea aplicabilă

Orice litigiu care decurge din acești Termeni sau în legătură cu aceștia se supune competenței exclusive a instanțelor competente din România.

10. Întregul Acord; Niciun Beneficiar Terț

Prezenții Termeni, Politica de confidențialitate și orice altă informare legală pe care KPMG a publicat-o în Aplicație reprezintă întregul și singurul acord între KPMG și Client și Utilizator cu privire la utilizarea Aplicației, iar acești Termeni înlocuiesc orice acorduri anterioare între KPMG și Utilizator cu privire la utilizarea Aplicației. Acești Termeni pot fi modificați numai de către KPMG.

Utilizarea oricăror alte servicii furnizate de KPMG este reglementată de acorduri separate și/sau termeni aplicabili acestor servicii. În ceea ce privește utilizarea acestor servicii, acestea vor fi reglementate de acorduri separate care înlocuiesc acești Termeni.

În cazul în care, din orice motiv, o instanță competentă consideră că o dispoziție a acestor Termeni sau o parte din aceștia nu poate fi executată, această dispoziție se aplică în limita maximă admisă pentru a pune în aplicare scopul prezenților Termeni, iar restul Termenilor continuă să fie în vigoare și să producă efecte.

Nicio renunțare din partea KPMG la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor din prezentul document nu este considerată ca fiind o renunțare la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor anterioare sau ulterioare.

KPMG poate revizui din când în când acești Termeni; versiunea curentă va fi întotdeauna afișată în Aplicație. Prin continuarea accesării Aplicației sau a utilizării acesteia după intrarea în vigoare a acestor revizuiri, Utilizatorul este de acord să își asume obligații în temeiul Termenilor revizuiți.

Titlurile utilizate în acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu au niciun înțeles sau efect juridic. Termenii definiți la singular includ și pluralul și viceversa. Cu excepția cazului în care contextul acestor termeni impune în mod clar altfel, cuvintele care se referă la genul masculin includ și genul feminine și neutru și viceversa. Termenii „include” sau „inclusiv” înseamnă „inclusiv fără limitare”. Expresiile „de mai sus”, „de mai jos”, „din prezenta”, și alte expresii similare, atunci când sunt utilizate în acești Termeni, se referă la acești Termeni ca întreg și nu la nicio secțiune sau articol anume în care apar astfel de expresii. Termenul „sau” nu va fi interpretat ca fiind exclusiv.